Certificats Digitals

Certificat de Persona Física Ciutadà

Persona física / Autònoms

Què és?

És un certificat electrònic qualificat emès a un ciutadà. Garanteix la seva identitat

Ús

L’ús del certificat digital està restringit al seu titular. Li permet realitzar tràmits que requereixin autenticar-se en les seus electròniques o signar electrònicament documents amb plenes garanties legals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho pot sol·licitar qualsevol ciutadà major d’edat independentment de la seva nacionalitat sempre que acrediti la seva identitat presentant un document oficial.

Acreditar la identitat del Sol·licitant/Titular

• Ciutadans espanyols: DNI (anvers i revers del Sol·licitant/Titular)

• Ciutadans estrangers: NIE i document d’identitat del país d’origen o passaport en vigor.

• Fotografia de la persona que demana el certificat mostrant el DNI

• Correu e-mail

• Número de mòbil

• Nombre d’anys de validesa del certificat (2 a 5 anys)

Certificat de Persona Física vinculat a Empresa

Societats Anònimes (SA). Societats Limitades (SL). Cooperatives

Què és?

És un certificat electrònic qualificat emès a un empleat d’una entitat. L’empleat serà l’usuari del certificat. Genera confiança i aporta credibilitat a les comunicacions digitals realitzades pels membres d’una organització. Garanteix la seva identitat i la seva vinculació laboral amb l’empresa.

Ús

L’ús del certificat electrònic està restringit al seu titular, i podrà realitzar tràmits personals amb ell. Li permet realitzar tràmits que requereixin autenticar-se en les seus electròniques o signar electrònicament documents amb plenes garanties legals. L’empleat no podrà realitzar tràmits en representació de l’empresa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho sol·licita el representant legal o autoritzat de l’empresa per als seus empleats i el vincula com a empleat d’aquesta entitat.

Acreditar la identitat del Sol·licitant/Titular

• Ciutadans espanyols: DNI (anvers i revers del Sol·licitant/Titular)

• Ciutadans estrangers: NIE i document d’identitat del país d’origen o passaport en vigor.

• Fotografia de la persona que demana el certificat mostrant el DNI

• Correu e-mail

• Número de mòbil

• Nombre d’anys de validesa del certificat (2 a 5 anys)

Acreditar l’existència de l’Entitat i el poder del Sol·licitant/Titular

• Mitjançant Certificació del Registre Mercantil (o Registre corresponent) d’existència de l’Entitat i poders de representació expedida durant els 30 dies hàbils anteriors a la data de presentació de la documentació.

Nota: En certs casos, com el d’administradors mancomunats o societats privades, es requerirà un document addicional on cadascun dels administradors o socis, autoritzin i signin conforme el sol·licitant pot obtenir el certificat de representant legal de l’entitat.

Certificat de Persona Física Col·legiat

Què és?

És un certificat electrònic qualificat emès a un col·legiat pertanyent a un col·legi professional. Garanteix la seva identitat i ho vincula al col·legi professional.

Ús

L’ús del certificat electrònic està restringit al seu titular. El col·legiat serà l’usuari del certificat i podrà realitzar tràmits personals amb ell. El col·legiat no podrà realitzar tràmits en representació del col·legi professional. Li permet realitzar tràmits que requereixin autenticar-se en les seus electròniques o signar electrònicament documents amb plenes garanties legals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho sol·licita el representant legal o autoritzat del col·legi professional per als seus empleats i el vincula com a col·legiat d’aquest col·legi.

Certificat de Persona Física Representant de Persona Jurídica davant les AAPP

Societats Anònimes (SA). Societats Limitades (SL). Cooperatives
Associacions, fundacions, centres docents privats

Què és?

És un certificat electrònic qualificat emès al representant legal d’una entitat amb personalitat jurídica per a les seves relacions davant les Administracions Públiques en nom i representació d’una organització, presentació i liquidació d’impostos, sol·licitud de subvencions, expedients administratius, presentació a concursos públics, etc. Garanteix la seva identitat i els seus poders de representació.

Ús

L’ús del certificat electrònic està restringit al seu titular. El representant realitzarà tràmits en representació de l’empresa. Li permet realitzar, en representació de l’empresa, tràmits que requereixin autenticar-se en les seus electròniques de les Administracions Públiques Espanyoles o per a signar electrònicament documents.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho pot sol·licitar el representant legal (Administrador Únic o Solidari, Conseller Delegat) o Apoderats (General o Especial) sempre que acrediti la seva identitat i acrediti els seus poders de representació específics.

Acreditar la identitat del Sol·licitant/Titular

• Ciutadans espanyols: DNI (anvers i revers del Sol·licitant/Titular)

• Ciutadans estrangers: NIE i document d’identitat del país d’origen o passaport en vigor.

• Fotografia de la persona que demana el certificat mostrant el DNI

• Correu e-mail

• Número de mòbil

• Nombre d’anys de validesa del certificat (2 a 5 anys)

Acreditar l’existència de l’Entitat i el poder del Sol·licitant/Titular

• Mitjançant Certificació del Registre Mercantil (o Registre corresponent) d’existència de l’Entitat i poders de representació expedida durant els 30 dies hàbils anteriors a la data de presentació de la documentació.

Nota: En certs casos, com el d’administradors mancomunats o societats privades, es requerirà un document addicional on cadascun dels administradors o socis, autoritzin i signin conforme el sol·licitant pot obtenir el certificat de representant legal de l’entitat.

Certificat de Persona Física Representant d’Entitat sense Personalitat Jurídica davant les AAPP

Comunitats de propietaris / Comunitats de béns (CB) / Societats Civils Particulars (SCP)

Què és?

És un certificat electrònic qualificat emès al representant legal d’una entitat sense personalitat jurídica per a les seves relacions davant les Administracions Públiques espanyoles.
Garanteix la seva identitat i els seus poders de representació.

Ús

L’ús del certificat electrònic està restringit al seu titular. El representant realitzarà tràmits en representació de l’empresa. Li permet realitzar, en representació de l’empresa, tràmits que requereixin autenticar-se en les seus electròniques de les Administracions Públiques espanyoles o per a signar electrònicament documents.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho pot sol·licitar el representant legal (President, Soci Solidari) sempre que acrediti la seva identitat i acrediti els seus poders de representació.

Acreditar la identitat del Sol·licitant/Titular

• Ciutadans espanyols: DNI (anvers i revers del Sol·licitant/Titular)

• Ciutadans estrangers: NIE i document d’identitat del país d’origen o passaport en vigor.

• Fotografia de la persona que demana el certificat mostrant el DNI

• Correu e-mail

• Número de mòbil

• Nombre d’anys de validesa del certificat (2 a 5 anys)

Acreditar l’existència de l’Entitat i el poder del Sol·licitant/Titular

• Document Públic que acrediti constitució i poders del representant legal.

• Auto declaració recent que acrediti que l’entitat i els càrrecs són vigents, signat pel president o pels socis (quan els documents que acrediten la constitució i els poders no siguin recents).

Nota: En certs casos, com el d’administradors mancomunats o societats privades, es requerirà un document addicional on cadascun dels administradors o socis, autoritzin i signin conforme el sol·licitant pot obtenir el certificat de representant legal de l’entitat.

Certificat Segell electrònic / Factura electrònica

Què és?

És un certificat electrònic qualificat que acredita l’origen i integritat de les dades d’una persona jurídica. És especialment adequat per a signatura i autenticació entre components informàtics de forma desatesa en processos automatitzats, per exemple, per a la generació de rebuts, factures, enviament de correus, etc.

Ús

L’ús del certificat electrònic està restringit en titular responsable del segell electrònic. Permet autenticar-se sense que sigui necessari la incorporació de les dades d’un representant, i realitzar signatures electròniques en processos administratius automatitzats, per exemple, per a la generació de rebuts, factures etc.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho pot sol·licitar el representant legal o una persona autoritzada per ell sempre que acrediti la seva identitat i acrediti els seus poders de representació.